Stadgar och årsredovisning

Al Sham Relief

Antagna av Al Sham Relief Välgörenhets Extra årsmöte den 2021-07-13.

1. Föreningens firma

Föreningens firma är Al Sham Relief Välgörenhet

2. Föreningens ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva välgörenhet med särskild målsättning att hjälpa barn i Turkiet, Mellanöstern som Jordanien, Libanon och Syrien samt i Afrika genom att via mottagande organisation i Turkiet, Mellanösternländer som Jordanien, Libanon och Syriensamt i Afrika ge bistånd till barnens vårdnadshavare och ensamstående mammor för att kunna köpa mat, kläder, medicin till barnen samt bidra till att organisation i Turkiet, Mellanöstern som Jordanien, Libanon och Syrien samt i Afrika anordnar barnhem och skolor för barn och särskilt föräldralösa barn.

3. Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Malmö i Skåne län, Sverige.

4. Medlemskap

Medlem i föreningen är den som ansöker om det till styrelsen samt följer bestämmelser i stadgan samt vad övrigt årsmötet beslutar. Föreningens styrelse äger att vid medlems uppenbara försummelse att iaktta föreningens stadgar eller underlåtenhet att följa föreningens handlingsprogram utesluta medlem. Om utträde ur föreningen se § 15

5. Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

6. Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och två övriga ledamöter. Styrelsen utser också inom sig vice ordförande och sekreterare. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

7. Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det nödvändigt eller om minst 2 styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är besluts för då minst 2 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Kallelse med fördragslista skall två veckor före sammanträde vara styrelsens ledamöter tillhanda. Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av ordförande och av ytterligare en styrelseledamot. Styrelsens ordförande skall vara firmatecknare samt en av ledamöterna om det behövs till andra firmatecknare. En eller två av styrelseledamöter ska ha fullständigbehörighet hos banken

8. Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer i godtid.

9. Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en utsedd revisor på årsmötet.

10. Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 29/07 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig eller elektronisk kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 3 år.
 12. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år
 13. Val av en revisor.
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 15. Val en av styrelse ledamöterna som ska ha en ständigfull behörighet hos banken.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

11. Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

12. Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan/kan inte utövas genom ombud).

13. Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

14. Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte/ extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

15. Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

16. Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 10 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

17. Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar disponeras på sätt som överensstämmer med föreningens ändamål samt att medlem inte ska kunna göra anspråk på någon del av egendomen.

Al Sham Relief Välgörenhet
Malmö den 2021-07-13.

Viktiga länkar